REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) REHAB GDAŃSK S.C. z siedzibą w Gdańsku niniejszym ustala Regulamin świadczenia usług elektronicznych.

 

§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną przy pomocy Systemu w Serwisie;
  • Usługodawca – spółka REHAB GDAŃSK S.C. z siedzibą w Gdańsku, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, NIP: 5833336229;
  • Serwis – strona
  • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie przy wykorzystaniu Systemu;
  • Konto – część Systemu, jako indywidualne konto utworzone w Systemie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika podczas lub przed procesem Rezerwacji wizyty;
  • Specjalista – lekarz, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog wykonując czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych;
  • Rezerwacja wizyty – dokonanie rezerwacji wizyty usługi medycznej u Specjalisty za pośrednictwem Systemu w Serwisie;
  • System – oprogramowanie Usługodawcy uruchamiane w przeglądarce na komputerze, bądź urządzeniu mobilnym, pozwalające na skorzystanie ze świadczenia w postaci wizyty lekarskiej u wybranego Specjalisty;
  • Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

§2
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Systemu, w tym zwłaszcza zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Systemu oraz dokonywania Rezerwacji wizyty.
 2. Użytkownik korzystając z Systemu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§3 [ZAWARCIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, PROCEDURA REZERWACJI WIZYTY]

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem następuje poprzez rezerwację wizyty lub założenie Konta i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może dokonać Rezerwacji wizyty w trakcie procesu Rezerwacji wizyty lub po utworzeniu Konta.
 4. Potwierdzenie Rezerwacji wizyty u wybranego przez Użytkownika Specjalisty następuje poprzez:
  • W przypadku posiadania Konta – bezpośrednio po umówieniu wizyty.
  • W przypadku rezerwacji wizyty bez posiadania Konta – po kliknięciu w link przesłany na adres e-mail Użytkownika.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania Rezerwacji wizyty w terminie do 24 h przed terminem zarezerwowanej wizyty.
 6. Jeżeli Usługodawca nie dokona potwierdzenia Rezerwacji wizyty (w przypadku umówienia wizyty bez rejestracji Konta), uznaje się, iż Rezerwacja wizyty nie nastąpiła.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych w związku z utworzeniem Konta lub rezerwacja wizyty.
 8. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 9. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, a także korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 10. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: kontakt@rehab-gdansk.pl lub adres siedziby Usługodawcy wskazany w komparycji Regulaminu.

§4
[REKLAMACJE]

 1. Reklamacje dotyczące działania Rezerwacji wizyt za pośrednictwem Systemu należy każdorazowo zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@rehab-gdansk.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Korespondencja w sprawie reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika kierowana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w danej reklamacji złożonej przez Użytkownika.

§5
[WYMAGANIA TECHNICZNE]

W celu korzystania z Systemu, Użytkownik musi spełnić poniższe warunki techniczne:

 1. posiadać dostęp do sieci Internet;
 2. posiadać jedną z wymienionych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera.

§6
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. REHAB GDAŃSK S.C., jako administrator danych informuje, że przetwarza Pani/a dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym min. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ( umówieniem wizyty online).
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach zostały zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2020 roku.
 2. Uznanie postanowienia Regulaminu za nieważne, bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Rezerwacji wizyty, które powstały wskutek nieprawidłowych danych przekazanych przez Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.